INFORMACE PRO UMĚLCE                      INFORMATION FOR ARTISTS         INFORMACIONES PARA LOS ARTISTAS

        INFORMACE v čestině - INFORMATION in english - INFORMACIONES en espaňol

2. mezinárodní výstava naivního umění

Výstava výtvarných děl, soch a plastik

Termín: 7. dubna - 30. května 2018

Slavnostní vernisáž 7.4.2018, 14.00 hodin

Místo konání:

Zámek Dobrohoř, Staré Město pod Landštejnem 160, PSČ 378 82, Česká republika - Jižní Čechy

Výstava bude instalována v prostorách zámku Dobrohoř ve Starém Městě pod Lanštejnem v Jižních Čechách. Zámek je blízko rakouských hranic a převážná klientela se skládá ze zahraničních návštěvníků. Zámek Dobrohoř byl původně postaven jako vrchnostenský poplužní dvůr s počeštěným německým názvem Ebergeř, později byl přestavěn na pivovar. Asi roku 1847 nechal Ferdinand von Sternbach budovu pivovaru přestavět na jednoduchý klasicistní zámek, Sternbachové vlastnili landštejnské panství do roku 1938, po roce 1945 došlo k zestátnění velkostatku. Po revoluci v r. 1989 se zámek dostal do soukromých rukou. V roce 2013 koupili značně zdevastovaný zámek současní majitelé syn a otec Mužákovi, kteří se mu snaží vdechnout nový život. Pořádají se zde kulturní, charitativní a osvětové akce - https://zamek-dobrohor.webnode.cz/.

Pokyny k registraci:

Předmětem výstavy jsou umělecká díla umělců tvořících v naivním/insitním stylu a stylu d´Art Brut. Akceptovány budou obrazy, kresby/ilustrace, sochy, dřevořezby, plastiky. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit díla, která neodpovídají koncepci výstavy. V případě zájmu o vystavování, prosím, pozorně čtěte informace a pokyny k registraci:

1. Akceptovány budou pouze originály. Max. počet děl = 3 ks. Velikost děl nesmí překročit formát 60 cm x 80 cm. Díla musí být uzpůsobena k pověšení na závěsný systém. Na zadní straně musí být díla popsána: jméno a příjmení, název díla, technika, rozměr, rok vzniku díla. U plastik a soch popis přilepit na spodní stranu, nebo přiložit k dílu v balíčku.

2. Registrace děl - vystavující vyplní formulář pro registraci a zašle v elektronické podobě fotografie děl v dostatečném rozlišení, min. 2 MB. Přihlášku, registrační formulář, fotografie děl zašle vystavující na e-mail: naivegallery1@gmail.com, jako předmět uveďte: 2.naiveart_exh. K přihlášce je vhodné přiložit informace o autorovi, jeho práci, dobu uměleckého působení, místo pobytu, případně osobní foto při práci. Vše bude využito se souhlasem autora k databázi umělců a k vydání tištěného katalogu z výstavy.

3. Platba za registraci a výstavu jje 60 EUR. V ceně je zahrnuto nájem prostorů pojištění děl během výstavy, tištěná a webová propagace, plakáty (spolu s výlepem na veřejných místech po ČR), reklama a propagace v médiích.

4. Převoz a poštovné do umělecké agentury si zajišťuje vystavující sám na vlastní náklady. Zásilka musí být pečlivě zabalena a v přepravním listě (při přepravě ze zahraničí) musí být uvedeno (kvůli

clu): DÁREK. Po ukončení výstavy budou díla pečlivě zabaleny v bublinkové fólii a připravena k převozu nebo odeslání. V případě, že bude vystavující požadovat odeslání balíku poštou, pořadatel to zajistí proti poplatku 40 EUR - viz informace zvlášť - Důležité info_přeshraniční převoz 2018

Jan Skorka Lauko, GALERIE NAIVNÍHO UMĚNÍ s.r.o. - umělecká agentura

Husova 139/26

284 01 Kutná Hora

The Czech Republic, Europe

Vystavující umělci dopraví či pošlou svá díla na adresu:

5. Termín registrace / podání přihlášky: nejpozději do 28. února 2018

Přihlášky zaslané po tomto termínu nebudou akceptovány!

6. Termín odeslání uměleckých děl: nejpozději do 15. března 2018

7. Termín provedení platby: nejpozději do 15. března 2018

8. Pokyny pro platbu:

Jan Skorka Lauko, GALERIE NAIVNÍHO UMĚNÍ s.r.o.

Číslo účtu: 221292473 / 0600

IBAN: CZ2406000000000221292473
SWIFT / BIC: AGBACZPP
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle

Vystavující provede platbu do 15. března 2018 na účet:

9. Zrušení výstavy a účasti na výstavě

V případě, že dojde ke zrušení výstavy ze strany pořadatele, bude poplatek vrácen autorovi v plné výši. Zruší-li vystavující svou prezentaci po termínu 15. 3. 2018, nebude mu poplatek vrácen.

10. Doplňující informace

Organizátorem výstavy je GALERIE NAIVNÍHO UMĚNÍ s.r.o. - umělecká agentura a Lauko Art Gallery s.r.o. Majitelem a jednatelem agentury je Jan Skorka Lauko. Kancelář agentury se nachází na adrese Husova 139/26, v Kutné Hoře. Výstavu podporují Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ), Slovenský dom v Prahe a další.

Organizátor výstavy se zavazuje

- zajistit vysokou úroveň akce po celou dobu;

- zajistit bezpečnost a ochranu před poškozením, odcizením nebo znehodnocením děl v průběhu výstavy - prostory zámku jsou zabezpečené alarmem propojeným s policií ČR;

- zajistit kvalitní dozor nad výstavou, kvalitní catering, hudební produkci, sociální zařízení;

- na požádání vystavujícího v dostatečném předstihu zajistí organizátor ubytování buď přímo na zámku Dobrohoř, anebo v blízkých hotelech a penzionech kvalitní úrovně.The 2nd International Exhibition of Naive Art

The exhibition of artworks and sculptures

from April 7, 2018 to May 30, 2018

Festive Opening on April 7, 2017, in 14:00

venue:

The Castle Dobrohoř, Staré Město pod Landštejnem No.160, Post Code 37882,

The Czech Republic - The South Bohemia

The exhibition will be installed in the DOBROHOŘ castle at Staré Město pod Landštejnem in the South Bohemia. The castle is close to the Austrian border and the overwhelming clientele consists of foreign visitors. The Dobrohoř castle was originally built as a high-rise courtyard with the German name Ebergersch, later rebuilt into a brewery. In 1847, Ferdinand von Sternbach left the brewery building to be converted into a simple Classicist chateau. The Sternbachs owned the Landštejn estate until 1938, after 1945, the landowner was nationalized. After the Revolution in 1989, the castle came into private hands. In 2013, the devastated castle was bought by the current owners, Son and Father Mužák, who are trying to breathe new life. There are cultural, charity and educational events - https://zamek-dobrohor.webnode.cz/.

Instructions for registration:

The subjects of the exhibition are artworks of artists, working in the naïve and d´Art Brut style. Accepted will be paintings, drawings / illustrations, sculptures, carvings, woodcarvings. The organizer reserves the right to exclude the works that do not match the concept of the exhibition. In case of interest, please, read the following information and instructions for registration carefully:

1. Accepted will be only originals, the maximum number of pieces of artwork = 3. Size format of works must not exceed 60 cm x 80 cm. Works must be adapted for hanging on the suspension system. On the back side of the work it must be documented: Name and surname, title, technique, size, year of the work. For a description of sculptures, stick the information to the underside or attach it to the artwork in the package.

2. Registration of works - the exhibiting artist fills the registration form and sends electronic photos of his/her works in sufficient resolution at least 2 MB. The application form, the registration form, photographs of the works will be sent by e-mail to the exhibitor: naivegallery1@gmail.com , as an object to specify: 2_naiveart_exh. The application is useful to include the information about the author, his/her work, the time of his artistic work, his/her place of residence, and as the case may be his/her personal photo by working. Everything will be used with the consent of the author to a database of artists and to issue a printed catalogue of the exhibition.

3. Payment for the registration and the exhibition is 60 EUR. The price includes insurance of the works during the exhibition, print and web advertising, posters (along with improved public places in the Czech Republic), advertising and promotion in the media.

4. Transport and postage to the Art agency is provided by the exhibiting artist himself/herself at his/her own expense. The consignment must be carefully packed and the shipping note (when

shipped from abroad) must state (due to the duty): GIFT. After the exhibition, the works will be carefully packaged in bubble wrap and ready for a transport or a shipment. In the event that the exhibiting artist will require sending parcel post, the organizer to ensure against a fee of 40 EUR - see information separately - Important warning_zoll instruction 2018

Jan Skorka Lauko, GALERIE NAIVNÍHO UMĚNÍ - The Art Agency

Husova 139/26

284 01 Kutná Hora

The Czech Republic, Europe

Exhibiting artists send their paintings to the address:

5. Deadline for the registration (receiving the Application): 

no later than on February 28, 2018 

  Applications submitted after this deadline will not be accepted!

6. Deadline of dispatch of artworks:                     no later than on March 15, 2018

7. Deadline of payment:                                         no later than on March 15, 2018

8. Instructions for payment:

The exhibiting artist makes a payment to March 15, 2018 to bank account:

Jan Skorka Lauko, GALERIE NAIVNÍHO UMĚNÍ (The GALLERY of  NAIVE ART)

Bank account No.: 221292473 / 0600

IBAN: CZ2406000000000221292473

SWIFT / BIC: AGBACZPP

MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle


9. Termination exhibitions and participation in the exhibition

If the exhibition will be cancelled by the organizer, the fee will be refunded in full profile. If an artist will cancel his/her presentation after the issuing date of March 15, 2018, it will not be refunded.

10. Other information

The organizer of the exhibition is the Gallery of Naive Art - the Art Agency and The Lauko Art Gallery. Gallery´s owner is Jan Skorka Lauko. The office of Gallery is located in the historical center of the city Kutná Hora on addresse: Husova No. 139/26. The exhibition is supported by: The World Association of Slovaks Abroad, Slovak House in Prague and others.

The organizer of the exhibition is committed

- to make high level action throughout;

- to make security and protection against damage, theft, or destruction of works during the exhibition - the castle has a good alarm system connected to the Police;

- to make quality supervision exhibition, have a quality catering, music, social facilities;

- on request, the organizer will provide the accommodation in advance either at the Dobrohoř castle or in nearby hotels and guesthouses.

2a Exposición Internacional de Arte Ingenuo/Naïf

Exposición de bellas artes y esculturas

Fecha: 2 de abril - 30 de mayo de 2018

Apertura ceremonial 1.4.2018, 6.00 p. M.

Lugar de realización:

Palacio Dobrohoř, Staré Město pod Landštejnem No.160, código postal 378 82, República Checa - Bohemia del sur

La exposición se instalará en las instalaciones del Palacio de Dobrohoř en Staré Město pod Lanštejnem en Bohemia del Sur. El castillo está cerca de la frontera con Austria y se presupone que la gran mayoría de los expectadores serán visitantes extranjeros. El Palacio Dobrohoř fue originalmente construido como un predio señorial, que correspondía a la denominación alemana Eberger, más tarde fue reconstruido para fines de elaboración cervecera. Alrededor del año 1847, Ferdinand von Sternbach hizo convertir el edificio de la cervecería en un sencillo palacio clásico. Los Sternbach tuvieron bajo su propiedad el feudo de Landstein hasta el año 1938; después de 1945 la finca fue nacionalizada. Después de la revolución del año 1989, el palacio paso a manos privadas. En el año 2013, el devastado palacio fue comprado por los propietarios actuales, los Mužák hijo y padre, quienes tratan de darle una nueva vida. Aquí se organizan actividades culturales, caritativas y educativas. - https://zamek-dobrohor.webnode.cz/.

Instrucciones para el registro:

El objetivo de la exposición es la presentación de obras artístas de artistas que se dedican a la creación del estilo ingenuo y el estilo l'Art Brut. Se aceptarán pinturas, dibujos / ilustraciones, esculturas, grabados en madera, esculturas. El organizador se reserva el derecho de excluir las obras que no se ajusten al concepto de la exposición. En caso de interés, lea detenidamente las informaciones e instrucciones para el registro:

1. Solo se aceptarán originales. Cantidad máx. de piezas = 3 piezas. El formato de las obras no debe sobrepasar 60 cm x 80 cm. Las obras deben estar adaptadas para el sistema de suspensión. En la parte trasera de las obras se debe inscribir: nombre y apellido, denominación de la obra, técnica, dimensiones, año en el que la fue hecha la obra. En las esculturas y estatuas fije la inscripción en la parte inferior o adjúntela a la pieza en una cajetilla.

2. Registro de obras: el expositor debe llenar el formulario de registro y envíar las fotografías de las obras en formato electrónico, en resolución conveniente, mín. 2 MB. El expositor debe enviar el formulario de solicitud, el formulario de inscripción y las fotografías de las obras a la dirección electrónica: naivegallery1@gmail.com, como objeto indique: 2.naiveart_exp. Es apropiado incluir información sobre el autor, su trabajo, el periodo de su actividad artística, su lugar de residencia, eventualmente, su foto personal en el trabajo. Lo indicado será utilizado, con el consentimiento del autor, para la base de datos de artistas y para la publicación del catálogo impreso de la exposición.

3. El pago por el registro y la exposición alcanza a 60 EUR. El precio incluye: seguro de las obras durante la exposición, publicación impresa y web, carteles (incluso la fijación en lugares públicos de la República Checa), publicidad y promoción en los medios.

4. El transporte y los costos de envío a la agencia de artes correrán a costo del propio expositor. El envío debe estar cuidadosamente embalado y en el documento de transporte (para el envío desde el extranjero) se debe llenar: OBSEQUIO (debido al derecho aduanero). A la conclusión de la exposición, las obras se envolverán cuidadosamente en una lámina de burbujas y estarán preparadas para ser transportadas o despachadas. En caso de que el expositor solicite enviar el paquete por correo postal, el organizador lo asegurará por la tarifa de 40 EUROS - vea información separada - Información importante_transporte transfronterizo 2018

Jan Skorka Lauko, GALERIE NAIVNIHO UMENI s.r.o. - umělecká agentura

Husova 139/26

284 01 Kutná Hora

República Checa, Europa

Los artistas expositores transportarán o enviarán sus obras a la dirección:

5. Fecha límite para el registro / presentación: 

a más tardar el 28 de febrero de 2018

¡Las solicitudes enviadas después de esta fecha no serán aceptadas!

6. Plazo de despacho de las obras de arte:     a más tardar el 15 de marzo de 2018

7. Plazo de pago:                                                 a más tardar el 15 de marzo de 2018

8. Instrucciones para el pago:

El expositor efectuará el pago hasta el 15 de marzo de 2018 a la cuenta de:

Jan Skorka Lauko, GALERIE NAIVNÍHO UMĚNÍ s.r.o.

Número de cuenta: 221292473 / 0600

IBAN: CZ2406000000000221292473

SWIFT / BIC: AGBACZPP

MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praga 4 - Michle


9. Cancelación de la exposición y la participación en la exposición

En caso de que el organizador cancele la exposición, la tarifa será devuelta al autor en su totalidad. Si el expositor cancela su presentación después del 15 de marzo de 2018, la tarifa no le será devuelta.

10. Información adicional

La exposición está organizada por la GALERÍA DE ARTE INGENUO s.r.o. - agencia de artes y Lauko Art Gallery s.r.o. El propietario y director gerente de la agencia es Jan Skorka Lauko. La oficina de la agencia se encuentra en Husova 139/26, Kutná Hora. La exposición cuenta con el apoyo de la Asociación Mundial de Eslovacos en el Exterior (SZSZ), la Casa Eslovaca en Praga y otros.

El organizador de la exposición se compromete

- garantizar un alto nivel de acción todo el tiempo;

- garantizar la seguridad y la protección contra daños, enajenación o depreciación de las obras durante la exposición - los espacios del palacio están asegurados por una alarma conectada con la policía de la República Checa;

- garantizar una supervisión de calidad en la exposición, catering de calidad, producción musical e instalaciones sociales;

- a solicitud del expositor, el organizador le garantizará el alojamiento por adelantado con la suficiente anticipación, ya sea directamente en el palacio Dobrohoř o en hoteles y pensiones cercanos de similar calidad. 

Děkuji mnohokrát Mgr. Boženě Espinoza za španělské překlady - Muchas gracias a la Sra. Božena Espinoza por las traducciones al español :o)